1

Schwämme für HP 25A / 49A serien Patronen
 

100 stk

 

3

Schwämme für Lexmark1980 und ähnliche Farbpatronen
 

100 stk

1970

Schwämme für Lexmark 1970 und ähnliche Schwarzpatronen

100 stk

2

HP 21-27-56-338 Schwamm

100 stk

4

Lexmark 10N0016 Schwamm

100 stk

57

HP 22-28-57-343-344 Schwamm

100 stk